Kommentarutgave til CITES-forskrift (2018)

§8 – Innenlands besittelse
Krav om at eier må være egnet og utstyrt for å ta vare på eksemplaret, følger av konvensjonen. I og med at innenlands besittelse ikke er regulert av konvensjonen, er det imidlertid ikke noen plikt til å ha dette som et vilkår for å få eiersertifikat. Som det fremgår under punkt 5.7, ønsker ikke departementet å stille krav om at ny eier ved overdragelse må ha nytt eiersertifikat. Det innebærer at eiersertifikat vil bli utstedt én gang og at sertifikatet deretter følger eksemplaret. Med en slik løsning, vil ikke et eventuelt krav om at eier må være egnet og utstyrt for å ta vare på eksemplaret, kunne følges opp ved overdragelse av eksemplaret. Departementet peker også på at krav til dyrevelferd ivaretas av dyrevelferdsloven med forskrifter, som administreres av Mattilsynet. Mattilsynet og Miljødirektoratet samarbeider tett om oppfølging av forhold som omhandler CITES og grensedragningen mot dyrevelferd.

Klikk her for å lese Miljødepartementets kommentarer til CITES-forskriften

This entry was posted in Generelt.